Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego 2009-30.IX.2013 r.

Niniejsze opracowanie pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania
sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” jest
konsekwencją badań przeprowadzonych przez konsorcjum w składzie: Fundacja Instytut Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz,
w wykonaniu Umowy Nr IV/721/P/15011/4390/13/DIW zawartej w dniu 27 września 2013 r.
Zgodnie z umową wykonawcy wykonali dzieło w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy
zgodnie z metodologią zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Czytać dalej

ЗАКОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Об участии Калининградской области в проектах государственно-частного партнерства

ЗАКОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2010 г. №536

Об участии Калининградской области в проектах государственно-частного партнерства

Настоящий Закон Калининградской области устанавливает основы правового регулирования, порядок и условия участия Калининградской области в проектах государственно-частного партнерства путем заключения и исполнения от имени Калининградской области соглашений о государственно-частном партнерстве.

Czytać dalej

RYZYKA BIZNESU W PARTNERSTWIE PAŃSTWOWO- PRYWATNYM

KIEROWNIK ZESPOŁU AUTORSKIEGO: Litowczenko Siergiej Jewgieniewicz, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Menedżerów KIEROWNIK PROJEKTU: Jewsiejew Wiaczesław Aleksandrowicz, Stowarzyszenie Menedżerów ZESPÓŁ AUTORSKI: Dynin Aleksandr Jewgieniewicz, Stowarzyszenie Menedżerów Niefiedjew Aleksandr Dmitrijewicz, Narodowa Gildia Zawodowych Doradców Semionow Janis Witaliewicz, Stowarzyszenie Menedżerów REDAKTOR: Karpienko A.W. PROJEKTOWANIE: Szaumian A.R. PRINT-MENEDŻER Rubinsztejn Dina Igorewna, Stowarzyszenie Menedżerów Przedstawiony tu jest dla czytelników raport o ryzykach biznesu w partnerstwie paostwowo-prywatnym 

To jest pierwszy dokument z tematem partnerstwa paostwowego-prywatnego (PPP), wyprodukowany i wydany w Rosji przez niekomercyjną organizację niepaostwową. 

Raport jest przygotowany przy wsparciu Programu rozwoju ONZ w Rosji w ramach projektu, związanego z promocją Globalnej umowy, finansowanej Rządem Belgii. 

Raport wezwany jest pokazad międzynarodową i rosyjską praktykę stosowania mechanizmów PPP, podad przykłady dokładnych rosyjskich projektów PPP w różnych dziedzinach. Szczególną uwagę w raporcie poświęcono ocenie zalet i ryzyk uczestników przy realizacji mechanizmów PPP w rosyjskich warunkach i opracowaniu poleceo dla paostwa i wspólnoty biznesowej z zakresu obniżenia ryzyk i rozwoju środowiska PPP w Rosji w ogóle. W raporcie wykorzystano wielorakich materiałów z rosyjskich i zagranicznych źródeł. Używano danych badania Stowarzyszenia Menedżerów, w którym wzięli uddział 176 przedstawicieli rosyjskich organizacji, wyników bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami kręgów naukowych, organów władzy i wspólnoty biznesowej. Poza tym, używano materiałów seminariów ekspertów, przeprowadzonych Stowarzyszeniem Menedżerów.

Czytać dalej

WSPARCIE RZĄDOWE DLA MAŁYCH FIRM W ROSJI

W tym artykule jest ocena obecnego systemu wsparcia małych przedsiębiorstw w Rosji. Określone kierunki działań państwa w rozwoju mechanizmu i realizacji środków wsparcia. Analizowany doświadczenie państwowego wspierania małych firm z różnych regionów kraju.

Słowa kluczowe: gospodarka; małe firmy; wsparcie państwa; mechanizm; regiony.

Czytać dalej

FINANSOWANIE PROJEKTÓW KLASTROWYCH: POTENCJAŁ PRYWATNYCH ZASOBÓW FINANSOWYCH REGIONU

W artykule "Finansowanie

projektów klastrowych: potencjał

prywatnych zasobów finansowych

regionu" omawiane są możliwości i

konkretne formy wsparcia

finansowego inicjatyw klastrowych

ze środków prywatnych oraz

zaproponowano algorytm podjęcia

decyzji o finansowaniu projektu

utworzenia klastra.

Słowa kluczowe: źródła

finansowania; inicjatywy klastrowe;

finansowanie prywatne; formy

współdziałania uczestników klastra. 

Czytać dalej